Artikel 1 Definities

 

1.1. Wij/ons: B&ML, met maatschappelijke zetel te 2820 Rijmenam, Kloosterstraat 31, met KBO nr. 0894.442.839, info@myclubdeals.be
1.2. Klant: Een (rechts)persoon die zich registreert op de Website.
1.3. Koper: Een Klant die een Aankoop doet via de Website, hetzij als Klant Consument dan wel Klant Onderneming
1.4. Klant Consument: U bent een natuurlijke persoon en handelt met ons voor doeleinden die hoofdzakelijk buiten Uw handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
Klant Onderneming: U bent een natuurlijke persoon of een rechtspersoon en handelt met ons voor doeleinden die hoofdzakelijk binnen Uw handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
1.5. Website/Webwinkel: www.myclubdeals.be
1.6. Registratie: De registratie op onze Website volgens de registratieprocedure bedoeld in artikel 3.
1.7. Producten: De Producten die wij te koop aanbieden via onze Webwinkel
1.8. Aankoop: Elke aankoop van Producten via de Webwinkel.
1.9. Levering: Het ogenblik dat de goederen worden overhandigd aan de Koper en waarbij de Koper aftekent voor ontvangst.
1.10. Zichtbaar gebrek: Een gebrek in een verkochte zaak dat zichtbaar is voor de Koper op het ogenblik van de levering.
1.11. Verborgen gebrek: Een gebrek in een verkochte zaak die al bestond voordat de zaak verkocht is maar die voor de Koper niet zichtbaar is op het moment van de leveringArtikel 2 Toepasselijkheid

 

2.1 Omdat we het belangrijk vinden om goede afspraken met u te maken wanneer u via onze website producten aankoopt, hebben we deze algemene voorwaarden geschreven. Die voorwaarden zijn van toepassing op onze relatie en dit vanaf uw registratie. Daarom wordt u reeds bij de registratie uitdrukkelijk gevraagd uw akkoord te bevestigen met de kennisname van en uw voorbehoudloos akkoord met deze algemene voorwaarden. Kunt u die voorwaarden niet aanvaarden, dan hebben we daar alle begrip voor. Van onze zijde kunnen we u maar een account toestaan eens u onze voorwaarden heeft aanvaard.

2.2. Deze voorwaarden zijn niet definitief en daarom behouden wij ons het recht voor om deze algemene voorwaarden periodiek te wijzigen. Omwille daarvan zal voorafgaand aan elke aankoop die u doet opnieuw gevraagd worden om de algemene voorwaarden te lezen en te aanvaarden. Door die aanvaarding zorgt u er voor dat de meest recente versie van de algemene voorwaarden geldt zowel voor wat betreft de bepalingen omtrent de Aankoop als de bepalingen inzake uw account.

Artikel 3 Registratie

 

3.1 Om via de Webwinkel Producten te kunnen aankopen, dient U zich voorafgaand te Registreren. De Registratieprocedure wordt nader toegelicht op de Website.


3.2 Tijdens de Registratie wordt u geacht alle actuele, volledige en correcte persoonsgegevens op te geven en u verbindt er zich toe om ons voorafgaand aan elke Aankoop schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen. Voor alle schade die het gevolg zal zijn van de mededeling van verkeerde, niet–actuele en/of onvolledige gegevens, dan wel van het gebrek aan mededeling van eventuele wijzigingen, zal u ons vrijwaren. Indien deze gegevens persoonsgegevens bevatten, worden zij verwerkt in overeenstemming met onze privacy policy.

Artikel 4 Aanbod

 

4.1 De producten zoals aangeboden in de Webwinkel zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. Wij zijn gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

4.2 Indien wij via de Webwinkel een model, monster of voorbeeld tonen, geschiedt dit slechts bij wijze van illustratie. De Producten kunnen van het model, monster of voorbeeld afwijken.

4.3 Wij behouden ons het recht voor om de prijzen op onze Website te verbeteren in geval van een materiële fout.

Artikel 5 Prijzen

 

5.1 De Prijzen van de Producten worden steeds geacht te zijn vermeld in EURO en zijn inclusief BTW en andere heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. In de vermelde prijzen zijn de verzendingskosten inbegrepen, behoudens anders vermeld.

Artikel 6 Aankoop

 

6.1 De Aankoop van Producten via de Webwinkel is bindend voor de Koper. De Koper is verantwoordelijk voor de juistheid van een geplaatste bestelling. Bestellingen binden ons slechts na de schriftelijke orderbevestiging (per post of per e-mail) uitgaande van een bij ons vertegenwoordigingsbevoegd orgaan.

6.2 Indien de orderbevestiging afwijkt van uw bestelling is deze orderbevestiging bindend voor de Koper, tenzij de Koper binnen 8 dagen na ontvangst van de orderbevestiging schriftelijk (per post of per e-mail) verklaart dat hij hier niet mee akkoord is.

6.3 In geval van een eenzijdige annulering van een Aankoop door de Koper, hebben wij recht op een schadevergoeding, die forfaitair begroot wordt op 30% van de overeengekomen Aankoopprijs (incl. belastingen, taksen en kosten), onverminderd ons recht om een vergoeding van onze reële en bewezen schade te vorderen. Indien de Koper nalaat deze schadevergoeding te betalen, zal er een forfaitaire interestvoet van 10% van toepassing zijn, te rekenen vanaf de datum van aanmaning tot de dag van algehele betaling van deze schadevergoeding. Deze vergoeding is niet van toepassing in het geval voorzien in art.6.2.

6.4 Bent u een Klant Consument, dan beschikt u tevens over een recht op schadevergoeding bij eenzijdige annulering van een Aankoop door ons. Die vergoeding wordt forfaitair begroot op 5% van de overeengekomen Aankoopprijs (incl. belastingen, taksen en kosten), onverminderd uw recht om een vergoeding van Uw reële en bewezen schade te vorderen.

6.5 Bent u een Klant Onderneming, dan kan u geen aanspraak maken op een recht op schadevergoeding bij eenzijdige annulering van een Aankoop door ons.

Artikel 7 Herroepingsrecht voor de Klant Consument

 

7.1 Als Klant Consument hebt u het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen volgend op de levering van de Producten zonder opgave van redenen de Aankoop kosteloos te herroepen. De uitoefening van het retourrecht dient verplichtend tijdig aangemeld te worden via info@myclubdeals.be. De bedenktermijn van 14 kalenderdagen gaat in op de dag na de levering van het product door de Klant Consument.

Tijdens de bedenktijd zal de Klant Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien de Klant Consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking retourneren. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door de Klant Consument is de Klant Consument aansprakelijk voor de eventuele waardevermindering van het product. Wij maken er u dus attent op dat u best alle voorzorgsmaatregelen neemt bij het openen en uitpakken om uw verplichting uit dit artikel te kunnen nakomen.

7.2 Opgelet, in afwijking van artikel 7.1 geldt het herroepingsrecht niet (i) bij de levering van volgens specificaties van de Klant Consument vervaardigde goederen, (ii) bij de levering van goederen die om hygiënische redenen niet kunnen worden teruggestuurd, (iii) bij geleverde goederen waarvan de verzegelde verpakking werd verbroken, (iv) bij geleverde goederen die bederfelijk of beperkt houdbaar zijn of waarvan de opening een risico van voedselveiligheid met zich meebrengt waardoor het niet herverkoopbaar is, (v) bijgeleverde goederen die alcoholische dranken inhouden waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt, waarop wij geen invloed hebben en voor de geleverde goederen die kranten, (vi) bij tijdschriften of magazines behoudens voor de door de Klant Consument aangegane overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties.

7.3 De Klant Consument dient het product terug te sturen binnen de 14 dagen na diens tijdige aanmelding van het uitoefenen van het retourrecht. De Klant-Consument dient te bewijzen dat het geleverde product tijdig werd teruggestuurd. De datum van afgifte bij de post voor een aangetekende retourzending of bij een koerierdienst zal gelden als enig bewijs.

Er kan ook gekozen worden het pakket terug te laten ophalen door onze leverancier voor een kost van 12,5euro exclusief btw.

7.4 De kosten voor eventuele terugzending met de post of koerier zijn integraal ten laste van de Klant Consument. Aangezien wij de producten laten leveren via een koerierdienst om de kans op beschadiging of verlies minimaal te houden, verwachten wij dat de Klant de producten minimaal via aangetekende zending terugstuurt en ons meteen na verzending kopie van het bewijs van aangetekende zending overmaakt op info@myclubdeals.be

7.5 Als Klant Onderneming beschikt u niet over een herroepingsrecht.

Artikel 8 Levering

 

8.1 Leveringstermijnen maken geen essentiële voorwaarde uit van onze overeenkomst en worden slechts verstrekt bij wijze van inlichting. Vertragingen ten opzichte van opgegeven levertermijnen kunnen dan ook geen aanleiding geven tot enige boete, schadevergoeding of ontbinding van de Aankoop.

Bent u evenwel Klant Consument, dan heeft u recht op een levering niet later dan 30 dagen na de sluiting van de Aankoop, of bij gebreke daarvan, minstens binnen een door u schriftelijk aangegeven aanvullende termijn die redelijk is gelet op de concrete omstandigheden. Indien wij ook niet binnen deze aanvullende termijn kunnen leveren, dan mag U de Aankoop annuleren, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

8.2 Indien de leveringsplaats of omstandigheden met betrekking tot de levering wijzigen op verzoek van de Koper, of indien de Koper hiertoe onjuiste of onvolledige informatie heeft bezorgd, zijn wij gerechtigd om kosten die voortvloeien uit dergelijke wijziging of onjuiste informatie te factureren aan de Koper.


Artikel 9 Betaling

 

9.1 De betaling van Producten gebeurt online op het ogenblik van de Aankoop. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die het gevolg is van het gebruik van online betalingsmiddelen, tenzij in het geval van onze opzettelijke fout of bedrog.

De Producten worden pas verzonden na volledige betaling door de Klant.

Artikel 10 Risico op verlies of beschadiging

 

10.1 Bent u een Klant Onderneming, dan gaat het risico op verlies van of schade aan de producten over op de Koper op het moment van aanvaarding van de algemene voorwaarden. Hierin inbegrepen is het risico in geval van onvoorziene omstandigheden, toeval en overmacht.

10.2 Bent u een Klant Consument, dan gaat het risico van verlies of beschadiging aan de producten over zodra de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij (die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in het bezit heeft gekregen. Indien de levering geschiedt op een andere wijze dan voorgesteld door de Onderneming, dan gaat het risico over op de Klant Consument bij afgifte door ons aan de vervoerder.

Artikel 11 Klachten

 

11.1 Het is ook in uw belang dat klachten inzake geleverde Producten zo spoedig mogelijk na de vaststelling ervan en gemotiveerd aan ons worden meegedeeld. Voeg bij uw klacht voldoende bewijsstukken ter staving van uw klacht. Wij dienen namelijk op ons beurt uw klacht duidelijk en zo snel mogelijk te kunnen voorleggen aan de producent van het Product. Klachten dienen verzonden te worden naar info@myclubdeals.be

11.2 Klachten over zichtbare gebreken: indien u bij de Levering of het uitpakken zichtbare gebreken vaststelt, dan dient u ons uw klachten betreffende die zichtbare gebreken op straffe van verval, te melden binnen een termijn van 14 werkdagen volgende op de levering en alleszins voorafgaand aan enige ingebruikname, bewerking of verwerking. Bent U Klant Consument, dan bedraagt deze termijn op straffe van verval twee maanden vanaf het ontdekken van het gebrek. Het is evenwel zeer stellig aangeraden om die Klachten zo snel mogelijk mee te delen en te bewijzen.

11.3 Klachten over verborgen gebreken: U dient ons klachten betreffende verborgen gebreken in de Producten, op straffe van verval, te melden binnen 14 werkdagen volgend op de dag waarop U het verborgen gebrek ontdekte of redelijkerwijze had moeten ontdekken. Bent u Klant Consument, dan bedraagt deze termijn op straffe van verval van de klacht twee maanden vanaf het ontdekken van het gebrek.

11.4 U dient elke rechtsvordering met betrekking tot zichtbare of verborgen gebreken in de Producten op straffe van verval in te stellen binnen een termijn van 90 dagen volgend op de melding ervan overeenkomstig dit artikel 11.
Bent U Klant Consument, dan bedraagt deze termijn één jaar vanaf het ontdekken van het gebrek, zonder dat deze termijn korter zal zijn dan de garantietermijn bedoeld in artikel 12.1. Als Klant Consument kan U eveneens een klacht indienen via het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm? event=main.home.show&lng=NL)

Artikel 12 Garantie

 

12.1 Wij verlenen U als Klant Consument de wettelijke garantie conform artikel 1649quinquies e.v. van het Burgerlijk Wetboek gedurende een periode van twee jaar te rekenen vanaf de levering van de Producten.

12.2 Wij verlenen U als Klant Consument het wettelijk recht op vrijwaring voor verborgen gebreken in de Producten overeenkomstig artikel 1641 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.

12.3 De garantie bedoeld in artikel 12.1 en de vrijwaring zoals bedoeld in artikel 12.2 zijn niet van toepassing in geval van oneigenlijke installatie, oneigenlijk gebruik en/of gebrekkig onderhoud van de Producten, in geval van aanpassing of herstel van de Producten door de Klant en/of derden, dan wel voor schade met een andere oorzaak dan een gebrek in de Producten. Onder oneigenlijke installatie of gebruik worden onder andere begrepen, installatie of gebruik in strijd met de relevante en toepasselijke installatie –en/of gebruiksvoorwaarden.

12.4 Bent u een Klant Onderneming, dan heeft u geen recht op een garantietermijn.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 

13.1 Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door u of door derden of als gevolg van de omstandigheden bedoeld artikel 12.3. Desgevallend vervalt het recht op garantie van de Koper.

13.2 Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, van welke aard ook, doordat wij zijn uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ons kenbaar behoorde te zijn.

13.3 U zal ons vergoeden en vrijwaren voor alle schade die het gevolg zal zijn van een inbreuk ten aanzien van één of meerdere van uw verbintenissen uit hoofde van deze algemene voorwaarden.

Artikel 14 Overmacht

 

14.1 Indien een overmacht situatie de uitvoering van de Aankoop voor ons onmogelijk maakt, dan wel moeilijker, kostelijker en/of tijdrovender dan voorzien op het ogenblik van de Aankoop, zijn wij gerechtigd om de uitvoering van deze Aankoop op te schorten tijdens de duur van de overmacht situatie. Indien deze overmacht situatie langer dan 30 dagen duurt, hebben zowel wij als Uzelf het recht om de Aankoop, zonder voorafgaande ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder enige schadevergoeding. De Aankoopprijs zal U desgevallend integraal worden terugbetaald.

14.2 Als een overmacht situatie wordt o.a. begrepen: niet, niet–tijdige of gebrekkige levering van producten of grondstoffen door één of meerdere leveranciers of vervoerders; elektrische panne of afsluiting; wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege, hieronder begrepen in- en uitvoerverboden; stakingen en vakbondsacties; technische problemen met betrekking tot de Webwinkel, de website of onze verkooporganisatie in het algemeen; brand, wateroverlast of ongevallen in onze onderneming.

Artikel 15 Schorsing en Beëindiging

 

Wij behouden ons het recht voor om ten alle tijden en zonder voorafgaande ingebrekestelling de uitvoering van de verbintenissen ten aanzien van U op te schorten wanneer U uw verbintenissen uit hoofde van deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig naleeft. Wij kunnen er desgevallend ook voor kiezen om de Aankoop van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling en met onmiddellijk ingang te ontbinden, onverminderd ons recht op een volledige vergoeding van de door ons geleden schade. Deze schade wordt forfaitair geraamd op 30% van de overeengekomen prijs (inclusief belastingen, taksen en kosten), zonder afbreuk te doen aan ons recht om een vergoeding van haar werkelijke schade te vorderen. Ben U Klant Consument, dan beschikt U over hetzelfde recht op schadevergoeding in geval van onrechtmatige ontbinding lastens ons.

Artikel 16 Intellectuele eigendom

 

Wij zijn exclusief eigenaar en/of rechtmatig licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de (inhoud van de) Website en de Webwinkel. U zal ons vrijwaren voor alle schade die het gevolg zal zijn van enige inbreuk op deze intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 17 Privacy

 

17.1 Wij handelen steeds in overeenstemming met de Privacy Wetgeving, te weten (i) de Belgische Privacywet van 30 juli 2018 tot bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

17.2 Wij hebben een privacy- en cookieverklaring beschikbaar gesteld op onze Website, waarvan de Klant Consument erkent kennis genomen te hebben en die te hebben aanvaard.

Artikel 18 Restbepalingen, toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

18.1 Behoudens in zoverre en in de mate strijdig met dwingend recht, gelden in het geval van een geschil, de gegevens die automatisch worden geregistreerd door onze soft– en hardwaresystemen, evenals de papieren uitprint van die gegevens, tot bewijs van het tegendeel.

18.2 Onze relatie wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht.

18.3 Onze eventuele geschillen worden uitsluitend behandeld door de materieel bevoegde rechtbanken van uw woonplaats indien u een Klant Consument bent en door de materieel bevoegde rechtbanken van onze zetel indien U een Klant Onderneming bent.

18.4 Indien een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig en/of onuitvoerbaar zou blijken, blijven de andere bepalingen niettemin onverkort van kracht en geven partijen de bevoegde rechtsmacht de bevoegdheid om de getroffen bepaling te matigen binnen de grenzen van het recht op een wijze die de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Deze website maakt gebruik van cookies De website van MyClubDeals gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten